Het Verenigings Fokreglement

Verenigingsfokreglement 

Naam van de rasvereniging: 
Vereniging Nederlandse Weimaraner Club (NWC) 
Voor de rassen Weimaraner Korthaar & Weimaraner Langhaar

1. Algemeen

1.1. Dit verenigingsfokreglement (VFR) voor de Vereniging Nederlandse Weimaraner Club, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras “De Weimaraner” zoals deze zijn verwoord in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de  vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 9 december 2021.
Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Weimaraner korthaar en Weimaraner langhaar. 

1.2.1. Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging blijft naast dit reglement van toepassing voor de leden van de vereniging.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1. behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hierbij in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijvingen van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

1.7. Het VFR geldt voor alle fokdieren, zowel reu als teef.

2. Fokregels
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon, halfbroer of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) 

2.1.1. Er zal geen pupinformatie verstrekt worden door de vereniging. 

2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 24 maanden zijn.

2.3.1. Het bepaalde onder 2.3. is wegens eventuele proeven, gedrags- en gezondheidstesten.2.4.Aantal dekkingen: Een reu mag een onbeperkt aantal nesten voortbrengen.

NB 1: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), geldt dit als zijnde een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboomboekhouding, wil gebruiken, dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de fok- en gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. 

2,6.1 De in paragraaf 2.6 bedoelde reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

2.6.2. Voor wat betreft de gestelde werkeisen dient de reu te voldoen aan de eisen, zoals gesteld door de FCI erkende instantie, dan wel rasvereniging, van het land van herkomst.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. 

3. Welzijnsregels ( Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. Gezondheidsregels

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

  • Heupdysplasie HD 
  • ECVO onderzoek (oogonderzoek om Cataract, PRA, Lensluxatie en Distichiasis te signaleren). Dit betreft een jaarlijks onderzoek.

Door de vereniging worden de volgende onderzoeken dringend geadviseerd:

  • Elleboogdysplasie (ED) 
  • DNA test voor de volgende rasspecifieke ziektes ; HUU (hyperuricemie = vorming van nier- en blaasstenen), HYM ( Hypomyelination ook wel shaking puppy syndrome genoemd) en SD (Spinaal Dysrafisme).

4.3. Erfelijke aandoeningen:

Met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:

a) Aantoonbaar en met verschillende partners, fokuitsluitende gebreken hebben vererfd. 

b) Oogproblemen: Cataract / PRA/ LL / Distichiasis ernstige vorm (ECVO onderzoek niet vrij bevonden met aantekening ernstige vorm) /entropion of ectropion.

c) Een ouderdier met een ECVO uitslag Distichiasis ‘Niet vrij’ mag voor de fok worden ingezet mits op het formulier niet is aangevinkt dat er sprake is van een ernstige afwijking en de partner van het betreffende fokdier vrij is van deze aandoening.

d) Epilepsie.

e ) Heupdysplasie:

Ø Licht Positief HD-C / HD ±

Ø Positief HD-D / HD +

Ø Positief Optima Forma HD-E / HD++

f) Bij DNA testen mag niet gefokt worden met drager x drager, lijder x drager.

4.4. Diskwalificerende fouten: 

Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt:

a) Bovenvoorbeet, ondervoorbeet, kruisbeet, het ontbreken van tanden (uitgezonderd de P1)

b) Fouten van de oogleden (entropion of ectropion)

c) Aangeboren knikstaart of stompstaart

d) Chirurgisch gecorrigeerde ziekten of afwijkingen zoals genoemd in dit VFR.

 5. Gedragsregels

5.1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2. Verplichte gedragstest: voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
5.2.1. Wel adviseert de vereniging een bewijs van elementaire gehoorzaamheid of een gelijkwaardig bewijs van een training (niet zijnde een puppytraining).

6. Werkgeschiktheid

6.1. Werkgeschiktheidstest:  voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing. 

7. Exterieurregels

7.1. Kwalificatie: Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en minimaal de kwalificatie Uitmuntend (U) hebben behaald.

7.1.1. Deze kwalificatie dient behaald te worden op een expositie waarop minimaal een CAC kan worden behaald.

7.2. Dit laat onverlet dat met honden waarbij een fokuitsluitende fout (zie 4.4) is geconstateerd, niet gefokt mag worden.

8. Regels afgifte pups, welzijn pups

8.1. Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering  adequaat ontwormd te zijn  en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.1.1. In plaats van een enting kan ook gekozen worden voor titeren.

8.2. Aflevering pups: De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van zeven (7) weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 (zeven) dagen zitten.

9. Slot- en overgangsbepalingen

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10. Inwerkingtreding

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op …………, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Weimaraner Club op 22 mei 2022.

De voorzitter,                                                             De Secretaris,
Josee Sales                                                               Jolanda Post-Bijvank